Overte si, či je Vami požadovaná doména voľná.Odporučte naše služby Vašim známym a obchodným partnerom
a získajte mesiace zadarmo!


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY


PDF formát       RTF formát


I. Úvodné ustanovenia

1. 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky ustanovujú podmienky poskytovania služieb poskytovateľa užívateľovi a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, resp. Záväznej objednávky (ďalej len Objednávka).

1. 2. Poskytovateľ služby je AWD Systems s. r. o., Cementárska ulica 1650/14, 900 31 Stupava,
IČO: 35 958 405, DIČ: 2022070853, IČ DPH SK2022070853, vložka č. 37844/B, Okresný súd Bratislava I.

1. 3. Užívateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe Zmluvy, resp. Objednávky užíva Službu.

1. 4. Služba je prenájom priestoru na serveri poskytovateľa, a to v rozsahu určenom v Zmluve resp. v Objednávke.

1. 5. Doména je pre účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok Doménou druhej úrovne.

1. 6. Zmluva resp. Objednávka je podľa špecifikácie Služby záväzný objednávkový formulár
s náležitosťami a v zmysle ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok a Cenníka, riadne vyplnená a elektronicky alebo faxom odoslaná poskytovateľovi, čím poskytovateľovi vzniká záväzok poskytnúť užívateľovi požadovanú službu a užívateľovi záväzok za službu podľa objednávky zaplatiť dohodnutú odmenu.

1. 7. Cenník je aktuálny zoznam poskytovaných Služieb s uvedením platnej ceny.


II. Predmet zmluvy

2. 1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť užívateľovi na požiadanie, pri splnení stanovených podmienok, určité služby, vykonať práce, dodať veci či poskytnúť práva a to za účelom zriadenia Služby pre užívateľa a záväzok užívateľa zaplatiť za Služby poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve.

2. 2. Všeobecné zmluvné podmienky riešia spôsob a podmienky, vzťahy a povinnosti medzi užívateľom a poskytovateľom. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok je Cenník, Zmluva resp. Objednávka. V prípade uzatvorenia Zmluvy, táto má prednosť pred ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok.

2. 3. Odoslaním Objednávky užívateľom a následným potvrdením jej prijatia poskytovateľom (telefonicky, e-mailom, faxom alebo listom) sa uzatvára zmluvný vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom.

2. 4. Poskytovateľ poskytuje Službu prostredníctvom celosvetovej siete Internet.

2. 5. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytovanie Služby alebo zmenu Služby v prípade, ak je užívateľ dlžníkom poskytovateľa alebo ak by to bolo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.


III. Trvanie zmluvy

3. 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom potvrdenia prijatia Objednávky poskytovateľom.

3. 2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3. 3. Výpovedná lehota je pre obe strany stanovená na jeden mesiac, pričom začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po obdržaní výpovede.

3. 4. Zmluva môže byť vypovedaná výlučne písomnou formou a to doporučeným listom.

3. 5. Poskytovateľ má právo v prípade podstatného porušenia Všeobecných zmluvných podmienok užívateľom odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou.


IV. Cena a platobné podmienky

4. 1. Cena za služby je uvedená v platnom Cenníku služieb a je závislá od dĺžky predplatného a počtu služieb. Cenník je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok.

4. 2. Zúčtovacie obdobie je stanovené podľa Objednávky.

4. 3. Cena za služby za zúčtovacie obdobie bude uhradená užívateľom na stanovené zúčtovacie obdobie vopred, a to na základe fakturácie služby poskytovateľom. Poskytovateľ vystaví spravidla jednu faktúru za všetky poskytnuté služby. Faktúra bude vystavená do 5 dní od posledného dňa príslušného obdobia a bude splatná do 5 kalendárnych dní odo dňa vystavenia.

4. 4. Poskytovateľ má právo upraviť ceny služieb. V prípade zvýšenia cien musí poskytovateľ o zmene vopred upozorniť užívateľov, a to najneskôr jeden mesiac pred upravením cien. Upozornenie môže byť oznámené rôznymi prostriedkami, a to prostredníctvom elektronickej pošty, faxom, alebo listom. V prípade, že užívateľ s úpravami nesúhlasí, má právo odstúpiť od zmluvy ku dňu nástupu platnosti nového Cenníka služieb.

4. 5. Poskytovateľ má právo upraviť Všeobecné zmluvné podmienky po predchádzajúcom upozornení užívateľov, a to najneskôr jeden mesiac pred nástupom platnosti nových Všeobecných zmluvných podmienok. Upozornenie môže byť oznámené rôznymi prostriedkami, a to prostredníctvom elektronickej pošty, faxom alebo listom. V prípade, že užívateľ s úpravami nesúhlasí, má právo odstúpiť od zmluvy ku dňu nástupu platnosti nových Všeobecných zmluvných podmienok.


V. Práva a povinnosti poskytovateľa

5. 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi služby v objednanom rozsahu v najkratšej možnej lehote.

5. 1. 1. Za najkratšiu možnú lehotu sa považuje lehota potrebná na vybavenie všetkých povinných náležitostí pre registráciu, resp. preregistráciu domény podľa pravidiel správcov príslušných domén.

5. 2. Poskytovateľ udelí užívateľovi nevýhradné právo prístupu k serverom firmy prostredníctvom internetu, za podmienok uvedených v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach a v Zmluve, resp. v Objednávke.

5. 3. Prístup k službe je možné realizovať prostredníctvom identifikačného kódu užívateľa a vstupného hesla.

5. 4. Poskytovateľ je povinný oznámiť užívateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa poskytovaných služieb.

5. 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na dočasné prerušenie poskytovania služieb v prípade zásahu tretích osôb, či vyššej moci (povodeň, požiar, iné živelné pohromy, vojnový stav a pod.), alebo v prípade poruchy tretích dodávateľov, ak týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť.

5. 6. Poskytovateľ sa zaväzuje vopred informovať užívateľa o všetkých okolnostiach znemožňujúcich poskytovanie služieb, pokiaľ mu tieto okolnosti budú vopred známe. Týka sa to predovšetkým prerušenia prevádzky z dôvodu údržby systému, prerušenia dodávky energie, havárie, rekonštrukcie inžinierskych sietí a pod.. Informácie o prerušení dodávky služieb budú užívateľovi doručené prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxom.

5. 7. Nedostatky služby sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 24 hodín (s výnimkou prípadov uvedených v bode 5. 5.).

5. 8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté užívateľom v rámci Objednávky neposkytne tretej osobe a bude ich používať výlučne na fakturáciu služieb a zasielanie marketingových materiálov poskytovateľa, ak tak bolo požadované v Objednávke.

5. 9. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a kvalitu web stránok umiestnených na jeho serveroch.


VI. Práva a povinnosti užívateľa

6. 1. Užívateľ je povinný riadne a včas uhradiť cenu za služby a to spôsobom a v termínoch stanovených poskytovateľom.

6. 2. Užívateľ je povinný neodkladne oznámiť závažné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť správnu fakturáciu služieb. V prípade, že tak neučiní, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy
s okamžitou platnosťou.

6. 3. Užívateľ má právo podať reklamáciu na výšku faktúry. Reklamáciu musí podať písomnou formou, e-mailom, alebo faxom. Splatnosť faktúry nie je podaním reklamácie ovplyvnená. Prípadné nároky užívateľa na kredit budú zohľadnené v najbližšej faktúre.

6. 4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude inštalovať do internetu počítačové vírusy akéhokoľvek druhu, nebude zneužívať akýmkoľvek spôsobom poskytovanú službu a nebude na serveri a v rámci domén registrovaných poskytovateľom prevádzkovať erotické stránky/služby a warez stránky/služby, a bude domény využívať výlučne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6. 4. 1. Tieto ustanovenia platia tak pre domény registrované bežným spôsobom ako i pre domény registrované formou "dočasnej registrácie" podľa čl. 7 bod 7. 1..

6. 5. Zároveň sa užívateľ zaväzuje, že informácie získané prostredníctvom poskytovaných služieb bude používať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nebude prenikať cez sieť do iných systémov a služieb poskytovaných v internete okrem tých, ku ktorým je oprávnený poskytovateľom služby.


VII. Iné dojednania

7. 1. Užívateľ môže poskytovateľa požiadať o dočasnú registráciu (ďalej "dočasná registrácia") budúcej užívateľovej domény na poskytovateľa, a to na dobu nevyhnutnú na vybavenie náležitostí podľa "Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK". Počas tohto obdobia bude dotknutá doména plne funkčná a sprístupnená pre užívanie užívateľovi.

7. 1. 1. Pod požiadavkou užívateľa o dočasnú registráciu sa rozumie vyplnenie príslušného poľa objednávkového formulára.

7. 2. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodplatne previesť dotknutú doménu na užívateľa okamžite po vybavení povinných náležitostí podľa "Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK".


VIII. Podstatné porušenie Zmluvy

8. 1. Za podstatné porušenie zmluvy užívateľom sa považuje:

a) úmyselné poskytnutie nesprávnych alebo neúplných údajov v súvislosti so zriadením Služby,

b) opakované používanie Služby v rozpore so Zmluvou alebo Objednávkou,

c) neuhradenie faktúry za služby, a to ani po upozornení a zaslaní upomienky poskytovateľom.

8. 2. V prípade podstatného porušenia zmluvy má poskytovateľ nárok na okamžité odstúpenie od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy poskytovateľom z dôvodov uvedených v článku VIII, ods. 8.1., užívateľ nemá nárok na vrátenie predplatného na služby.


IX. Záruka a zodpovednosť za škodu

9. 1. Poskytovateľ neposkytuje záruky na produkty, služby alebo ponuky tretích strán.

9. 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorú užívateľ spôsobí pri využívaní služieb poskytovaných poskytovateľom v rozpore s právnymi predpismi.

9. 3. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za užívanie konkrétnej domény užívateľom, a to počas celého obdobia poskytovania služieb, t. j. aj v období kedy je podľa čl. 7 bod 7.1. doména užívateľa prechodne registrovaná na poskytovateľa.

9. 4. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť predovšetkým za:

  • užívanie domény v rozpore s pravidlami stanovenými pre užívanie ochranných známok, obchodných mien a ostatných predmetov duševného vlastníctva,
  • za obsah stránok, ktoré užívateľ prevádzkuje pod konkrétnou doménou.

9. 5. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú v dôsledku neodborného a nedbanlivého užívania služieb poskytovaných poskytovateľom.

9. 6. Užívateľ sa zaväzuje, že ním užívanú doménu a stránky na tejto doméne prevádzkované nebudú porušovať priamo alebo nepriamo práva tretích osôb.

9. 7. Užívateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi nahradí akékoľvek škody, ktoré vzniknú poskytovateľovi v súvislosti s užívaním domény počas celého obdobia poskytovania služby, t. j. aj v období kedy je podľa čl. 7 bod 7.1. doména užívateľa prechodne registrovaná na poskytovateľa.


X. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

10. 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky (resp. podpisom zmluvy) potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

10. 2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 10.1. týchto Všeobecných zmluvných podmienok dobrovoľne a na dobu odvolania tohto súhlasu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

10. 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov (registrácia zahraničných domén), pri ktorých je výslovne uvedený opak a s výnimkou poskytovania údajov pre účely fakturácie služieb zazmluvnenej účtovnej firme, ktorá realizuje účtovné úkony za prevádzkovateľa.

10. 4. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a vykonať všetky kroky k zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.


XI. Záverečné ustanovenia

11. 1. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok je vyplnená Objednávka. Zaslaním Objednávky dáva užívateľ jednoznačne najavo, že si Všeobecné zmluvné podmienky prečítal, porozumel im a súhlasí s nimi.

11. 2. Zmluvný vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. z.  Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a Občianskym zákonníkom.

11. 3. Všetky výnimky nad rámec týchto Všeobecných zmluvných podmienok musia byť riešené písomnou formou a to dodatkom odsúhlaseným a podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

11. 4. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú úplným znením po vykonaných zmenách a doplneniach zo dňa 18. 12. 2013.

11. 5. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom potvrdenia objednávky poskytovateľom a účinnosť prvým dňom poskytovania služby (v súlade s Čl. V, ods. 5. 1.).

 

© 2014 - 2017 AWD Systems s. r. o., 0903 424 296, info@awd.sk

Last modified: 20.09.2017